شما اینجا هستید

اسامی بیماران مطب دکتر یونسی

ساعت

ویزیت

شنبه

14/12/95

یکشنبه

15/12/95

سه شنبه

17/12/95

چهار شنبه

18/12/95

شنبه

21/12/95

یکشنبه

22/12/95

سه شنبه

24/12/95

چهار شنبه

25/12/95

15:30

مولایی/عبودی.ح

حصاریان/فضل الهی

مرادی

مقدمی.ح

رسولی.ح

مهدوی

ناظم رضوی

 

15:30

ردکا

جوینده

ابراهیمی

نیک طبع

حسینی.ح

جولایی

 

 

15:45

رسولی

موسوی/دهکردی

شکوه پسند.ح

 

سیفی

رئیسی

 

 

15:45

گراوند

قاسمی

 

 

باهنر

افضلی فر

 

 

16:00

حاجی علی

ایمانی.ح

 

 

منصوری؟

منصوری؟

 

 

16:00

دالوند/خوش نواز

رجبی

 

 

دادشی

طالبی

 

 

16:15

سقفی/بابلی

حسینی.ح

 

 

حاج عابدی

میرزایی

 

 

16:15

سخاوت

جوادی

 

 

بابازاده

بختیاری.ح

 

 

16:30

متین

بازدار

 

 

عیسی آبادی

نوری پور

 

 

16:30

مرادی

مقصودی

رحیمی نژاد

 

زارعی.ح

مرادی

 

 

16:45

عباسپور

سندگل

 

 

رنجبر.ح

امیری بختیار.ح

 

 

16:45

عقیلی

گلستانی

 

 

تکلو.ح

صادقی

 

 

17:00

حیدری

دانش

علی جان زاده

 

نوروزی.ح

محمدی

 

 

17:00

پیرحسینلو

ملک

 

 

شادکام

 

 

 

17:15

خوش گویان

حیدرهایی

 

 

 

 

 

 

17:15

قائمی

 

 

 

 

 

 

 

17:30

بیات

 

 

 

 

 

 

 

17:30

گنجی

 

 

 

 

 

 

 

17:45

عبدالمالکی

 

 

 

 

 

 

 

17:45

باردل

 

 

 

 

 

 

 

18:00

نظری

 

 

باقری

رزاقی

بیدگلی.ح

 

 

18:15

رهبری

 

 

 

 

 

 

 

18:15

نواده

 

 

 

 

 

 

 

18:30

 

خازن

 

 

 

 

 

 

18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

18:45

 

انصاری

 

 

 

 

 

 

19:00

زارع فکری

موسوی

 

فرخ زاده

 

 

 

 

19:00

فاتحی

اسفندانی

 

 

 

 

 

 

19:15

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

19:45

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

رضازاده

 

حیدری

 

 

20:00

وقفی فاضل

 

 

 

 

 

 

 

20:15

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

فراهانی

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

 

 

20:45

ابوعلی

 

 

 

 

 

 

 

20:45

نیک پی

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

 

 

دمرچلی

 

 

21:00

 

 

 

 

آل هاشمی

سعدی.ح

 

 

21:15

 

 

 

 

 

 

 

 

21:30

 

 

 

 

 

 

 

 

21:30

بزرگی

 

 

 

 

 

 

 

21:45

کریمپور.ح

 

 

 

 

 

 

 

21:45

عونی

 

 

 

خازن.ح

 

 

 

22:00

میرغنی

 

 

 

ملکی.ح

 

 

 

22:00

امینیان

 

 

 

 

 

 

 

بین وقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدیدترین پرسش ها